Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες - OPEN

Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης

Περιγραφή

Ανασκόπηση της Θεωρίας Πληροφορίας. Θεμελιώδεις περιορισμοί στις επικοινωνίες δεδομένων. Απλοποιημένο μοντέλο Ψηφιακού Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος. Κωδικοποίηση πηγής, βασικές έννοιες, PCM, DPCM, Δέλτα διαμόρφωση. Τύποι καναλιών, επίδραση του καναλιού στη μετάδοση δεδομένων. Μετάδοση στη βασική ζώνη. Διαμόρφωση παλμών. Το φαινόμενο της διασυμβολικής παρεμβολής και η αντιμετώπιση του. Μετάδοση σε ζώνη. Βασικές μέθοδοι ψηφιακής διαμόρφωσης, FSK, PSK, ASK, QPSK, QAM. Βασικές τεχνικές πολυπλεξίας. FDM, TDM.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών
Εισαγωγή στις έννοιες της Θεωρίας Πληροφορίας όπως το Μέτρο Πληροφορίας, της Εντροπίας και της Κωδικοποίησης Πηγής.
Εισαγωγή στους Προθεματικούς Κώδικες και περιγραφή του αλγορίθμου Huffman.
Περιγραφή εννοιών Θεωρίας Πληροφορίας όπως από κοινού εντροπία, υπο συνθήκη εντροπία και αμοιβαία πληροφορία. Περιγραφή των εννοιών κωδικοποίησης και χωρητικότητας καναλιού και που αποσκοπούν.
Περιγραφή εννοιών από τη Θεωρία Ρυθμού-Παραμόρφωσης, όπως είδη παραμόρφωσης σήματος, θεώρημα και συνάρτησης παραμόρφωσης.
Υπενθύμιση των εννοιών της δειγματοληψίας αναλογικού σήματος. Περιγραφή του κωδικοποιητή κυματομορφής και περιγραφή των διάφορων κατηγοριών κβαντιστών.
Περιγραφή βασικών κωδικοποιητών κυματομορφής, όπως PCM, DPCM, DM, ADM. Εισαγωγή των εννοιών θορύβου κβάντισης και SQNR. Περιγραφή ομοιόμορφων και μη ομοιόμορφων κωδικοποιητών.
Εισαγωγή στα κανάλια βασικής ζώνης και στα ζωνοπερατά κανάλια. Περιγραφή της ορθογωνοποίησης Gram-Schmidt και της διανυσματικής αναπαράστασης κυματομορφών.
Περιγραφή της Διαμόρφωσης Παλμών κατά Πλάτος (PAM) τόσο στη βασική ζώνη όσο και στην ζωνοπερατή περίπτωση.
Περιγραφή βασικών δισδιάστατων κυματομορφών σήματος, όπως PSK και QAM, καθώς και της κωδικοποίησης Gray. Περιγραφή βασικών αστερισμών για τις περιπτώσεις που μελετούνται.
Περιγραφή βασικών ορθογώνιων κυματομορφών Ν-οστής διάστασης, όπως PPM και FSK.
Περιγραφή των βασικών μερών ενός βέλτιστου δέκτη: αποδιαμορφωτή σήματος και φωρατή. Εισαγωγή του αποδιαμορφωτή συσχέτισης και του προσαρμοστικού αποδιαμορφωτή. Παρουσίαση διάφορων κριτηρίων απόφασης του φωρατή.
Περιγραφή βασικών δυαδικών αντίποδων σημάτων, όπως 2-PAM και 2-PPM και παρουσίαση της πιθανότητας σφάλματων για τις περιπτώσεις αυτές.
Εισαγωγή του γενικού μοντέλου για την ψηφιακή μετάδοση σήματος σε ζωνοπεριορισμένο κανάλι. Περιγραφή των βασικών προβλημάτων που παρουσιάζονται και των συστημάτων που τα αντιμετωπίζουν.

Σε αυτή την ενότητα υπάρχουν ασκήσεις αυτοαξιολόγησης και, συγκεκριμένα, εκφωνήσεις
ασκήσεων, που καλύπτουν την βασική ύλη του μαθήματος των Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών,
συνοδευόμενες από τις αντίστοιχες λύσεις. Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής καλείται να επιλύ-
σει τις ασκήσεις αυτές και να συμβουλευτεί τις διαθέσιμες λύσεις μόνο όταν έχει ολοκλη-
ρώσει την προσπάθειά του.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0