Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών

Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης, Εμμανουήλ Βαρβαρίγος

Περιγραφή

Γενική εισαγωγή στην έννοια της κινητής επικοινωνίας. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του κινητού διαύλου. Φαινόμενα μικρής και μεγάλης κλίμακας. Κατηγορίες διαύλων. Βασικοί περιορισμοί. Τεχνικές ψηφιακής διαμόρφωσης και μετάδοσης προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κινητού διαύλου. Προχωρημένες τεχνικές κωδικοποίησης πηγής. Μέθοδοι κωδικοποίησης φωνής σε συστήματα κινητής τηλεφωνίας. Κωδικοποίηση και ισοστάθμιση διαύλου. Έξυπνες κεραίες. Επικοινωνίες απλωμένου φάσματος (spread spectrum). Βασικές έννοιες. Kυψελωτά συστήματα (TDMA, FDMA, CDMA). Διαχείριση κινητικότητας. Στατική και δυναμική διαχείριση καναλιών. Χωρητικότητα και Μικροκυψέλες. Αλγόριθμοι για handoffs. GSΜ, 2.5G και 3G συστήματα. Πρωτόκολλα πρόσβασης για κινητά δίκτυα (Aloha, CSMA, πρωτόκολλα κρατήσεων, PRMA, polling). Δίκτυα μετάδοσης ραδιοπακέτων και ad hoc δίκτυa: αρχιτεκτονικές, πρωτόκολλα, αλγόριθμοι δρομολόγησης, αλγόριθμοι προσδιορισμού ισχύος μετάδοσης.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Ασύρματες Επικοινωνίες ? Ιστορική Αναδρομή

Κινητές Επικοινωνίες

Ψηφιακό Τηλεπικοινωνιακό Σύστημα

Κανάλι ή Δίαυλος

Συγχρονισμός και Ισοστάθμιση

Το Σύστημα GSM ως Παράδειγμα

Προκλήσεις στα Συστήματα Επόμενης Γενιάς

Μοντέλα Διαύλου Πολυδιόδευσης

Μηχανισμοί Διάδοσης Ηλεκτρομαγνητικών Τηλεπικοινωνιακών Σημάτων

Εξασθένηση Μεγάλης Κλίμακας

Εξασθένηση Μικρής Κλίμακας

Η Κρουστική Απόκριση του Καναλιού

Τεχνικές Διαμόρφωσης για Συστήματα Κινητής Επικοινωνίας

Μη-γραμμικές τεχνικές διαμόρφωσης με σταθερή περιβάλλουσα

Τεχνική μετάδοσης (διαμόρφωσης) τύπου OFDM

Διαμόρφωση Πολλαπλών Φερουσών και OFDM

Βασικές αρχές ισοστάθμισης

Κριτήρια σχεδιασμού ισοσταθμιστών

Γραμμική και Μη-Γραμμική Ισοστάθμιση

Προσαρμοστική Ισοστάθμιση

Τεχνικές Ποικιλομορφίας

Συστήματα MIMO

Συνεργατικές Επικοινωνίες

Συστήματα BLAST

Μέθοδος πιο Απότομης Καθόδου

Αλγόριθμος LMS

Ισοσταθμιστής DFE

Αντίποδα και ορθογώνια σήματα

PAM

PSK

QAM

PSK versus QAM

Μ-αδικά Ορθογώνια Σήματα

M-FSK Ασύμφωνης Φώρασης

Συγκρίσεις

Ασύρματα Δίκτυα

Ασύρματα Κυψελωτά Δίκτυα

  • Πολυπλεξία
  • Επαναχρησιμοποίηση Καναλιών
  • Ανάθεση Καναλιών και Χρωματισμός Γραφήματος
  • Handoffs

Είδη δορυφόρων με βάση την τροχιά

Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS)

Δορυφορικές επικοινωνίες

Εισαγωγή στα Ad Hoc δίκτυα

Έλεγχος πρόσβασης στο μέσο (MAC)- Το πρόβλημα του κρυμμένου τερματικού

Δρομολόγηση (flooding, DSR)

Γεωγραφική δρομολόγηση

Έλεγχος ισχύος

Δίκτυα αισθητήρων

Κατευθυντικές Κεραίες

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0