ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Χρυσούλα Τσενέ

Περιγραφή

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων αστικών και εμπορικών συναλλαγών επιβάλει την ανάγκη κατανόησης και εμβάθυνσης των βασικών στοιχείων του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, που διέπουν τις έννομες σχέσεις μεταξύ ιδιωτών ή/ και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Στόχος του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές πανεπιστημιακού επιπέδου γνώση αναφορικά με το γενικότερο περιεχόμενο των γενικών αρχών και κανόνων του αστικού και εμπορικού δικαίου, με ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω τομείς: γενικές αρχές Αστικού Δικαίου, ικανότητα δικαίου, προϋποθέσεις εγκυρότητας και προστασίας των δικαιωμάτων, δικαιοπραξίες, αδικοπραξίες, στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου, αστικές και εμπορικές συμβάσεις, κτήση της εμπορικής ιδιότητας, εμπορικές εταιρείες.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, επικεντρώνοντας στους παρακάτω τομείς:

-Γενικές αρχές αστικού δικαίου

-Υποκείμενα του δικαίου

-Δικαίωμα - έννοια - κτήση - απώλεια - προστασία

-Πράξεις δικαίου: δικαιοπραξία, αδικοπραξία

-Στοιχεία ιδιωτικού περιουσιακού δικαίου

-Συμβάσεις

-Εμπράγματες σχέσεις

-Στοιχεία εμπορικού δικαίου : εμπορικές πράξεις και εμπορικές εταιρείες

Στην ενότητα αυτή παραθέτονται πρακτικά θέματα Αστικού Δικαίου με σκοπό την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και ερμηνείας βασικών στοιχείων Αστικού Δικαίου.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο