Φυσικές διεπαφές με χρήση εκφράσεων, στάσης σώματος, εγκεφαλικών σημάτων

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Έστω διανυσματικός χώρος χαρακτηριστικών 6 διαστάσεων: x1, x2, x3 (θέση-μετατόπιση) και ω1, ω2, ω3 (προσανατολισμός-περιστροφή). Στο χώρο αυτό μία στατική χειρονομία ορίζει: