οντέλο Πληκτρολογήσεων (KLM): Εισαγωγή και επισκόπηση

Ερώτηση 1 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Το μοντέλο KLM ισχύει για:

Ερώτηση 2 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Θα χρησιμοποιούσα το _________ για να εκτιμήσω το χρόνο που απαιτεί η εκτέλεση μίας αντιπροσωπευτικής εργασίας σε μία διεπιφάνεια.

Ερώτηση 3 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Στο μοντέλο KLM ο τελεστής Μ εκφράζει μία ενέργεια:

Ερώτηση 4 (Πολλαπλής Επιλογής (Μοναδική Απάντηση) — 1 βαθμός) 

Στο μοντέλο KLM ο τελεστής H εκφράζει μία ενέργεια: