Τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν (α) στην αναγνώριση από τα παιδιά της τήξης, (β) στη σύνδεση της τήξης με την παροχή θερμότητας, (γ) στην αναγνώριση της πήξης, (δ) στην κατανόηση της σκέψης ότι το υγρό κατά την τήξη ή πήξη έχει την ίδια ποιότητα με το στερεό.

10. Τα φαινόμενα της τήξης και της πήξης