Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου (είδη τμημάτων, ρόλοι εκπαιδευτικών, γωνιές-εξοπλισμός τρόποι οργάνωσής τους).
  • Προσδιορίζει και συνδέει μεταξύ τους τα επίσημα κείμενα του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών του νηπιαγωγείου και τα χρησιμοποιεί για εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.
  • Σχεδιάζει την εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών, επιλέγοντας συναφή με το περιεχόμενα και διατυπώνοντας κατάλληλους στόχους.
  • Επιλέγει, αναπτύσσει και αναπροσαρμόζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθησιακού περιβάλλοντος της τάξης, τις οποίες περιγράφει αξιοποιώντας σχετικό δομημένο έντυπο.
  • Αναστοχάζεται πάνω στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών σχεδιασμών (την προσέγγιση των στόχων, το ρόλο του εκπαιδευτικού, τη λειτουργικότητα των διδακτικών στρατηγικών που επιλέχθηκαν), προτείνοντας λειτουργικές τροποποιήσεις.