Διδασκαλία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο: Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων Ι (ESC_513)

Βελλοπούλου Αγγελική, Νατάσσα Ράικου, Αγγελική Τζαβάρα, Μαρία Φραγκάκη, Βασιλική Φωτοπούλου

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες προσεγγίζουν εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων για το νηπιαγωγείο, σε επίπεδο α. θεωρητικών διαλέξεων, β. εργαστηριακών ασκήσεων, και γ. εφαρμογής στο πλαίσιο του νηπιαγωγείου. Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες γνωρίζουν και εξοικειώνονται με τον εργασιακό και μαθησιακό χώρο του νηπιαγωγείου, το ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών και τα συνοδευτικά κείμενα, το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο δραστηριότητας, ημερήσιου και εβδομαδιαίου προγράμματος, την εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες των σχεδιασμών αυτών και τον αναστοχασμό και αξιολόγησή τους με βάση δομημένους άξονες καταγραφής και σχολιασμού.

 

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

 • Εργασιακό περιβάλλον νηπιαγωγείου (είδη νηπιαγωγείων και ωρολόγιο πρόγραμμα, εργαζόμενοι-ρόλοι, δικαιώματα και υποχρεώσεις).
 • Μαθησιακό περιβάλλον νηπιαγωγείου (οργάνωση χώρου-γωνιές, εξοπλισμός, κανόνες λειτουργίας, ηλικίες μαθητών).
 • Επίσημα κείμενα που προσδιορίζουν το Πρόγραμμα Σπουδών του νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, ΠΣ 2014, Οδηγοί Νηπιαγωγού) και το ωρολόγιο πρόγραμμα (ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο και ετήσιο), σκοπός προσχολικής εκπαίδευσης και επιμέρους στόχοι.
 • Μαθησιακές περιοχές, διδακτικά περιεχόμενα, είδη δραστηριοτήτων και η οργάνωσή τους σε επίπεδο σχεδιασμού.
 • Διατύπωση διδακτικών στόχων.
 • Διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας: θεματική οργάνωση προγράμματος και οργάνωση ημερήσιου/εβδομαδιαίου προγράμματος (σχεδιασμός και υλοποίηση).
 • Αναστοχασμός πάνω στον ρόλο του εκπαιδευτικού, αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σχεδιασμών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει διαφορετικά χαρακτηριστικά στο εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον του νηπιαγωγείου (είδη τμημάτων, ρόλοι εκπαιδευτικών, γωνιές-εξοπλισμός τρόποι οργάνωσής τους).
 • Προσδιορίζει και συνδέει μεταξύ τους τα επίσημα κείμενα του ισχύοντος Προγράμματος Σπουδών του νηπιαγωγείου και τα χρησιμοποιεί για εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.
 • Σχεδιάζει την ανάπτυξη θεματικής διδακτικής ενότητας με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών, επιλέγοντας συναφή με το θέμα διδακτικά περιεχόμενα από διαφορετικές μαθησιακές περιοχές και διατυπώνοντας κατάλληλους διδακτικούς στόχους.
 • Επιλέγει, αναπτύσσει και αναπροσαρμόζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα ανάπτυξης του θέματος, και με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθησιακού περιβάλλοντος της τάξης, τις οποίες περιγράφει αξιοποιώντας σχετικό δομημένο έντυπο.
 • Αναστοχάζεται πάνω στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών σχεδιασμών (την προσέγγιση των διδακτικών στόχων, τον ρόλο του εκπαιδευτικού, τη λειτουργικότητα των διδακτικών στρατηγικών που επιλέχθηκαν), προτείνοντας λειτουργικές τροποποιήσεις.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  37356
Αρ. Προβολών :  204778

Ημερολόγιο