Θέματα σχεδιασμού: Χώρος-τρόποι δράσης και εργασίας
Στην ενότητα αυτή αναλύονται οι νέοι χώροι πραγμάτωσης της διαπολιτισμικής μάθησης. Δίνεται έμφαση στις διαδραστικές τεχνικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας καθώς αναλύονται και οι δραστηριότητες εννοιολόγησης.