Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα
Στην ενότητα αυτή αναλύεται η έννοια της αναστοχαστικής νεωτερικότητας. Επιπλέον, αναλύονται τα προγράμματα σπουδών μέσα από μια μιμητική, αυθεντική και αναστοχαστική/ μετασχηματιστική προσέγγιση.  Δίνεται έμφαση στα διαπολιτισμικά υλικά που αξιοποιούνται στο νηπιαγωγείο για θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι κοινωνικές δεξιότητες, ο σχολικός εκφοβισμός, η διαφορετικότητα, οι ψηφιακές αφηγήσεις και τα διαπολιτισμικά παραμύθια/ποιήματα.