Διαφορετικότητα & κοινωνικές βιογραφίες
Στην ενότητα αυτή ορίζεται η διαφορετικότητα στην κοινωνία της μάθησης. Αναλύεται η αντιμετώπιση της διαφορετικότητας στην Ελλάδα και οριοθετείται η έννοια των βιόκοσμων των μαθητων για τη δημιουργία κοινωνιογλωσσικού προφίλ.