Πολυπολιτισμικότητα και ένταξη στην Ελλάδα
Στην ενότητα αυτή θα σκιαγραφηθούν σε αδρές γραμμές τα χαρακτηριστικά της ελληνικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Θα αναλυθούν οι πολιτικές ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παρουσιαστούν οι βασικές διαστάσεις της διαδικασίας ένταξης.