Τα συμπεράσματα της έρευνας

Στην όγδοη ενότητα παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθείται για τη συγγραφή των συμπερασμάτων της έρευνας.