Σωματικός Εαυτός
Παρουσίαση της σωματικής, της εγκεφαλικής και της κινητικής ανάπτυξης των παιδιών από τη γέννηση και μέχρι την ολοκλήρωση της καθεμίας από αυτές.