Μνήμη: Είδη μνημονικής καταγραφής
Παρουσίαση της μνημονικής διαδικασίας ως γνωστική διεργασία: Περιγραφή των διαφορετικών ειδών μνήμης που είναι υπεύθυνα για την καταγραφή διαφορετικών ειδών πληροφορίας.