8. Ιδέες, Νοητικά Μοντέλα και Αναπαραστάσεις

Σκοπός Παρουσίασης: 

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    • των ιδεών, των νοητικών μοντέλων, των αντιλήψεων και των αναπαρτάσεων των μαθητών
    • η συσχέτιση τους με τα εννοιολογικά μοντέλα και τις επιστημονικές και σχολικές γνώσεις
  • Η έμφαση δίνεται
    • στο ΠΩΣ οι μαθητές αναπαριστούν τους υπολογιστές, την πληροφορική και βασικές έννοιες πληροφορικής

Διαφάνειες Ενότητας

Θεωρία 8ο