Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Βασίλειος Κόμης

Περιγραφή

 

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος:
Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων (εκπαιδευτικών σεναρίων) οι οποίες αποσκοπούν στη μάθηση βασικών εννοιών Πληροφορικής (προγραμματισμός, ρομποτική, λογισμικά γενικής χρήσης, διαδίκτυο).

 

Προαπαιτήσεις:
Είναι σκόπιμο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β? έτους) και Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ στην πρώτη σχολική ηλικία (Γ? έτους)

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Γενικός Σκοπός του μαθήματος:

Α) να αποκτήσουν οι φοιτητριες/τες γνώσεις που αφορούν στη Διδακτική της Πληροφορικής και στη διδακτική χρήση των ΤΠΕ

Β) να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της Διδακτικής της Πληροφορικής

Γ) να γνωρίσον βασικά περιβάλλοντα διδασκαλίας της Πληροφορικής και της Εκπαιδευτικη΄ς Ρομποτικής

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα:

  • να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με διδασκαλία της Πληροφορικής και των ΤΠΕ
  • να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων (εκπαιδευτικών σεναρίων) οι οποίες αποσκοπούν στη μάθηση βασικών εννοιών Πληροφορικής

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Η παρουσίαση και η κριτική θεώρηση της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως μαθησιακής δραστηριότητας στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  • Η παρουσίαση της έννοιας του αλγορίθμου και της αλγοριθμικής ικανότητας

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Η παρουσίαση και η κριτική θεώρηση της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως μαθησιακής δραστηριότητας στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μεσα στο πλαίσιο ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος τύπου LOGO
  • Παρουσίαση και ανάλυση των γλωσσών Logo και Scratch

Σκοπός παρουσίασης:

  • να ορισθεί το πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ
  • να παρουσιστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές έννοιες και η χρησιμοποιούμενη ορολογία της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ 

Οι έννοιες αυτές σχετίζονται με το ΑΠΣ, το διδακτικό τρίγωνο, το διδακτικό συμβόλαιο, τον διδακτικό μετασχηματισμό, τις κοινωνικές πρακτικές αναφοράς, τις ιδέες των μαθητών (νοητικά μοντέλα και κοινωνικές αναπαραστάσεις), τη γνωστική και την κοινωνικογνωστική σύγκρουση, και την εννοιολογική αλλαγή.

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Να παρουσιαστούν  και να αναλυθούν συνοπικά οι βασικές έννοιες και η χρησιμοποιούμενη ορολογία της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Σκοπός / Πλάνο Παρουσίασης:

  • Προβληματική
    • Βασικές έννοιες Διδακτικής Πληροφορικής
    • Διδακτικός Σχεδιασμός: η έννοια του εκαπιδευτικού σεναρίου
    • Φάσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού σεναρίου
  • Συζήτηση

Σκοπός Παρουσίασης: 

  • να παρουσιαστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές διδακτικές στρατηγικές
  • να παρουσιαστεί και να αναλυθεί ο τρόπος ένταξής των διδακτικών στρατηγικών σε διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία της Πληροφορικής και των ΤΠΕ

Σκοπός Παρουσίασης: 

  • Η συνοπτική παρουσίαση
    • των ιδεών, των νοητικών μοντέλων, των αντιλήψεων και των αναπαρτάσεων των μαθητών
    • η συσχέτιση τους με τα εννοιολογικά μοντέλα και τις επιστημονικές και σχολικές γνώσεις
  • Η έμφαση δίνεται
    • στο ΠΩΣ οι μαθητές αναπαριστούν τους υπολογιστές, την πληροφορική και βασικές έννοιες πληροφορικής

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Η παρουσίαση βασικών εννοιών αναπλαισίωσης των γνώσης
    • του Διδακτικού Μετασχηματισμού
    • της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και 
    • των Κοινωνικών Και Κοινωνικοτεχνικών Πρακτικών Αναφοράς 

στο πλαίσιο της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ.

Σκοπός Παρουσίασης: 

?Εισαγωγή και εξοικείωση με βασικές έννοιες

  • Γνωστικές Δομές (Δηλωτική ? Διαδικαστική)
  • Γνώση ? δεξιότητα
  • Γνωστικές Δομές Χαμηλού & Υψηλού Επιπέδου
  • Γνώσεις και Ικανότητες Προγραμματισμού

?Η διδασκαλία του Προγραμματισμού

?Γνωστική & Κοινονικογνωστική Σύγκρουση: Έννοια - Εξοικείωση

?Εννοιολογική Αλλαγή: Έννοια - Εξοικείωση

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Επισκόπηση, μελέτη και ανάλυση των βασικών εννοιών προγραμματισμού στη προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
  • Εμφαση στην ακολουθιακή και την επαναληπτική δομή

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών δομών της γλώσσας προγραμαμτισμού Scratch

Σκοπός Παρουσίασης:

  • Οι εφαρμογές της Ρομποτικής στη Εκπαίδευση
  • Η παρουσίαση των περιβαλλότνων εκαπιδευτικής ρομποτικής Lego MindStorms & Lego WeDo

Σκοπός Εργαστηρίου:

  • Δομή Εργαστηρίου
  • Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch
  • Εξοικείωση με το περιβάλλον
  • Δημιουργία του πρώτου έργου στο Scratch

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εξοικείωση με «Ενδυμασίες και Υπόβαθρα»
  • Βασικές Λειτουργίες ? Πρώτα Βήματα
  • Animation ? Μηνύματα - Διάλογος

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Συζήτηση με θέματα:

?Συνήθεις παρανοήσεις

?Εργασία

  • Εξοικείωση με Δομή Επιλογής
  • Δημιουργία Αλγορίθμου ? Υλοποίηση παιχνιδιού

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εισαγωγή στις εντολές υπό συνθήκη
  • Εξοικείωση με Συνθήκες και Επαναλήψεις

?Κινήσεις με επανάληψη

?Υλοποίηση προγράμματος

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εισαγωγή στην έννοια της μεταβλητής
  • Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες
  • Εισαγωγή και εξοικείωση με τις δομές επανάληψης

 

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Remix ? Βασικό στοιχείο της κοινότητας της Scratch
  • Εισαγωγή στις Διαδικασίες (Έννοια και παραδείγματα)
  • Εισαγωγή και εξοικείωση με την έννοια των Παραμέτρων

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εισαγωγή Ήχου και Μουσικής
  • Εξοικείωση με συνδυασμό Εντολών ? Ηχογράφηση & επεξεργασία Ήχου
  • Χρήση εξωτερικών προγραμμάτων
  • Πειραματισμός με Frere Jacques ? Δυναμικά ? Live Coding

 

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εισαγωγή στην έννοια και χρήση Κλώνων

?Τι είναι ο Κλώνος

?Πότε χρησιμοποιούνται

Scratch (Μέρος 8ο)?Διαφορά κλώνου - στάμπας

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Εισαγωγή- Παρουσίαση Δυνατοτήτων Scratch 2.0
  • Δυαντότητες:

?Μετάφραση

?Συνδεσιμότητα με άλλα προγράμματα/εφαρμογές

?Scratch source

 

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Η Scratch σαν ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών
  • Αλληλεπίδραση χρήστη με περιβάλλον της Scratch

 

Σκοπός Εργαστηρίου

  • Σημασία Συνδεσιμότητας
  • Παρουσίαση παρόμοιων περιβαλλόντων
  • Σημασία ανάλυσης των παραγόμενων έργων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -