Μεταηθική

Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζουμε με τι ασχολείται ο κλάδος της «μεταηθικής» και συζητάμε τα πλεονεκτήματα & τα μειονεκτήματα των μεταηθικών θεωριών του ηθικού ρεαλισμού, του ηθικού νατουραλισμού, του αξιολογικού υποκειμενισμού και του σχετικισμού.