ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Παρουσίαση της έννοιας της εκπαίδευσης και των μορφών της καθιστώντας σαφείς τις διακρίσεις μεταξύ τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η απόκτηση μιας συνολικής εικόνας για το σκοπό της εκπαίδευσης και πως το κοινωνικό πλαίσιο συμβάλλει κάθε φορά στην διαμόρφωση αυτού του σκοπού.