Νεοελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Παντελής Κυπριανός, Αφροδίτη Σταυροπούλου

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στο να δώσει, υπό το πρίσμα μιας συγκριτικής προσέγγισης,   εικόνα της συγκρότησης και εξέλιξης του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα από τις απαρχές του  νεοελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. 

Σε κάθε ενότητα δίνονται βασικές αρχές, βιβλιογραφία και  ασκήσεις.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Ενότητες

Παρουσίαση της συνολικής εικόνας της ελληνικής εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων, κατά τρόπο συγκριτικό και των εκπαιδευτικών μέτρων από εκπαιδευτικές αρχές ή άλλους φορείς. Σκοπός είναι η κριτική πρόσληψη της ακολουθούμενης εκπαιδευτικής πολιτικής με απώτερο στόχο τη δυνατότητα παρέμβασης, διατύπωση προτάσεων και αντι-προτάσεων.
Παρουσίαση της έννοιας της εκπαίδευσης και των μορφών της καθιστώντας σαφείς τις διακρίσεις μεταξύ τυπικής, άτυπης και μη τυπικής εκπαίδευσης. Σκοπός είναι η απόκτηση μιας συνολικής εικόνας για το σκοπό της εκπαίδευσης και πως το κοινωνικό πλαίσιο συμβάλλει κάθε φορά στην διαμόρφωση αυτού του σκοπού.
Παρουσίαση της τυπικής εκπαίδευσης ως δίκτυο σχέσεων και του τρόπου λειτουργίας της σε συνάρτηση με το εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Σύντομη παρουσίαση των απαρχών της τυπικής εκπαίδευσης, πως εμφανίζεται, από πότε και με ποιούς φορείς συνδέεται.
Παρουσίαση του ζητήματος της μετάδοσης της γνώσης και της παιδαγωγικής, των διαφόρων τρόπων μάθησης και των θεωριών μάθησης με σκοπό να κατανοηθεί η μεταγνωστική ικανότητα των παιδιών και πως αυτή επηρεάζει τις νέες αντιλήψεις για τις θεωρίες μετάδοσης .
Περιγραφή της δομής της εκπαίδευσης πριν το 1821, παρουσίαση της πορείας της εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της εξέργερσης του 1821 και του τρόπου συγκρότησης του εκπαιδευτικού συστήματος στην βασιλεία του Όθωνα με παράλληλη παρουσίαση των εξελίξεων στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σκοπός είναι να καταστεί δυνατή η αξιολόγηση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος.
Καθώς η τεχνική εκπαίδευση αποτελεί βασικό κεφάλαιο στην ελληνική εκπαίδευση, στην παρούσα ενότητα γίενται εκτενής αναφορά στο τι περιλαμβάνει, σε ποιες χώρες εμφανίστηκε και γιατί, πότε ξεκίνησε στην Ελλάδα και για ποιο λόγο, ποιές είναι οι μεταρρυθμίσεις που συνέβαλαν στη σημερινή της διαμόρφωση και γιατί συντελέστηκαν.
Παρουσίαση των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων στο χώρο της εκπαίδευσης ως τις μέρες μας, τους λόγους που τις γέννησαν και τα αποτελέσματά τους με σκοπό να γίνει κατανοητός ο εκπαιδευτικός χάρτης της χώρας. Παρουσιάζονται επίσης οι συντελεστές των μεταρρυθμίσεων, η λογική τους και οι στόχοι των εμπνευστών τους. 
Παρουσίαση των βασικών εκφραστών του ρεύματος της Νέας Αγωγής και των βασικών παιδαγωγικών ιδεών του με σκοπό να καταστεί σαφές πως επηρεάζει την εκπαίδευση διεθνώς. Ειδικότερη μνεία γίνεται και στις εκφάνσεις της στον ελλαδικό χώρο. 

Παρουσίαση των ροών των μαθητών και φοιτητών στην Ελλάδα και γενικότερα την Ευρώπη. Επιχειρείται συγκριτική προσέγγιση του ζητήματος, αναλύονται οι δυσκολίες και τα μεθοδολογικά προβλήματα ανάλυσης του αντικειμένου. Σκοπός είναι η κατανόηση των αλλαγών στον τρόπο θέασης της εκπαίδευσης ανάλογα με την εποχή. Ως αναλυτικό εργαλείο χρησιμοποιείται το σχήμα του  Fritz Ringer.

Παρουσίαση του ορισμού της έννοιας επιρροή, ποιος είναι ο φορέας, ποια η μορφή, η έκταση, η ένταση και τα αποτελέσματα με σκοπό να κατανοηθεί ο βαθμός και η έκταση των επιρροών που άσκησαν ξένα εκπαιδευτικά συστήματα σε επίπεδο θεσμών στην ελληνική εκπαίδευση.
Παρουσίαση της θέσης της μάθησης και της γνώσης στις  σύγχρονες κοινωνίες και οι συνέπειες στην πρόσληψή τους. Στη συνθήκη αυτή αξιολογείται η κοινωνική πρόσληψη του σχολείου και του εκπαιδευτικού και αποτιμώνται οι ενδεχόμενες επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία.  
Παρουσίαση των αιτημάτων για αλλαγή στην εκπαίδευση μετά το 1870 και στην εκπαίδευση των γυναικών με παράλληλη ιστορική αναφορά. Εκτενή αναφορά για το ζήτημα της μετάβασης των Ελλήνων στα πανεπιστήμια του εξωτερικού και τι σήμαινε αυτό για την εκπαίδευση αλλά και τη διαμόρφωση των κυρίαρχων ομάδων. Στόχοι της ενότητας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια συνολική εικόνα για τα Παιδαγωγικά Αιτήματα της εποχής και από ποιους τέθηκαν, το κίνημα της Νέας Αγωγής, το έργο των Γληνού και Δελμούζου και πως αυτό επηρέασε την ελληνική εκπαίδευση και τις Μεταρρυθμίσεις του 1899, του 1913 και του 1929 και πως διαμόρφωσαν το σκηνικό της εκπαίδευσης.
Παρουσίαση των κυριότερων Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα και τους εκπροσώπους τους, ιδιαίτερη αναφορά στον Ε. Βενιζέλο και στον Δ. Γληνό. Στόχος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τι είναι μία μεταρρύθμιση, γιατί και πώς αποφασίζεται και υλοποιείται, από ποιους λαμβάνονται και ποια τα αποτελέσματά τους. 

Στο πεδίο αυτό μπορούν οι φοιτητές να εκφράζουν απορίες, να ρωτήσουν και να εκφράσουν απόψεις για το μάθημα.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  11864
Αρ. Προβολών :  69676

Ημερολόγιο