Ενότητα 11: Θέματα Διδακτικής Προγραμματισμού: βασικές δομές (μεταβλητή, επανάληψη, επιλογή)

Σκοπός: Να παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές έννοιες της Διδακτικής του Προγραμματισμού και ειδικότερα η διδασκαλία των βασικών δομών και η προγραμματιστική δραστηριότητα ως αντικείμενο εκπαίδευσης
Έννοιες Κλειδιά: μεταβλητή, δομή ελέγχου/επιλογής, δομές επανάληψης, Αντιλήψεις  Παρανοήσεις -  Γνωστικές δυσκολίες - Λάθη, Αναπαραστάσεις - Ιδέες,  Νοητικά μοντέλα, Γνωστικό εμπόδιο, Διδακτικό εμπόδιο