Διδακτική της Πληροφορικής: ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και στη διδασκαλία (ΜΠΣ)

Βασίλης Κόμης

Περιγραφή

Διδάσκων

Βασίλης Κόμης

 

Το γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής (έννοιες, μέθοδοι και τεχνικές). Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής και Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ): ιστορική εξέλιξη, παρουσίαση, ανάλυση. Διδακτική προσέγγιση της Πληροφορικής (δομημένος και οντοκεντρικός προγραμματισμός) και των ΤΠΕ (λογισμικά γενικής χρήσης, διαδίκτυο) σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Σχεδιασμός, τεκμηρίωση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων.

 

Περιεχόμενο μαθήματος

1.Παρουσίαση μαθήματος

2. Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες

3. Διδακτικός Μετασχηματισμός Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου & Κοινωνικές Πρακτικές Αναφοράς

4. Ιδέες, Νοητικά μοντέλα & Αναπαραστάσεις

5. Έννοιες και Εννοιολογική Αλλαγή

6. Δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Πληροφορικής

7. Διδασκαλία λογισμικών γενικής χρήσης- Η διδασκαλία της επεξεργασίας κειμένου

8. Διδασκαλία λογιστικών φύλλων (spreadsheets)

9. Γλώσσες προγραμματισμού τύπου Lo

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Βιβλιογραφία

Depover, C., Karsenti, T, Κόμης, Β, Διδασκαλία με χρήση της τεχνολογίας, Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

T. Newby, D. Stepich, J. Lehman, J. Russell (2009). Εκπαιδευτική Τεχνολογία για Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα: ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ.

Αβούρης, Ν., Καραγιαννίδης, Χ., Κόμης, Β, Συνεργατική Τεχνολογία, Συστήματα και μοντέλα συνεργασίας για εργασία, μάθηση, κοινότητες πρακτικής και δημιουργία γνώσης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009.

Γρηγοριάδου, Μ. Γόγουλου, Α., Γουλή, Ε., Γλέζου Κ., Μπούμπουκα, Μ., Παπανικολάου, Κ., Τσαγκάνου, Κ., Κανίδης, Ε., Βεργίνης, Η., Δουκάκης, Δ. (2008). Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη διδασκαλία της Πληροφορικής, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Κόμης Β. (2004), Εισαγωγή στις Εκπαιδευτικές Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Κόμης Β. (2005), Εισαγωγή στη Διδακτική της Πληροφορικής, Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

Ενότητες

Παρουσίαση Μαθήματος

Σκοπός: Να παρουσιαστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές έννοιες και η χρησιμοποιούμενη ορολογία της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ.
Έννοιες Κλειδιά:Διδακτική των Επιστημών, Διδακτική της Πληροφορικής, Διδακτική των ΤΠΕ , Αναλυτικό Πρόγραμμα  Σπουδών, Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής , Διδακτικό Τρίγωνο, Διδακτικό Συμβόλαιο, Διδακτικός μετασχηματισμός, Κοινωνικοτεχνικές Πρακτικές Αναφοράς, Ιδέες ? Νοητικά μοντέλα, Γνωστικές αναπαραστάσεις, Γνωστικό εμπόδιο, Γνωστική - Κοινωνικογνωστική σύγκρουση, Εννοιολογική αλλαγή στην Πληροφορική

Σκοπός:Η παρουσίαση βασικών εννοιών αναπλαισίωσης της γνώσης, όπως του Διδακτικού Μετασχηματισμού, της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου και των  Κοινωνικών και Κοινωνικοτεχνικών Πρακτικών Αναφοράς στο πλαίσιο της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ
Έννοιες Κλειδιά: Αναπλαισίωση της γνώσης, Διδακτικός μετασχηματισμός, Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, Τεχνολογική Παιδαγωγική γνώση περιεχομένου, Κοινωνικές πρακτικές αναφοράς, Κοινωνικοτεχνικές πρακτικές αναφοράς, Επιστημονική γνώση, Διδακτέα γνώση, Διδαχθείσα γνώση, Σχολική γνώση

Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των ιδεών, των νοητικών μοντέλων, των αντιλήψεων και των αναπαραστάσεων των μαθητών, η συσχέτισή τους με τα εννοιολογικά μοντέλα και τις επιστημονικές και σχολικές γνώσεις. Η έμφαση δίνεται στο πως οι μαθητές αναπαριστούν τους υπολογιστές, την πληροφορική και βασικές έννοιες πληροφορικής.
Έννοιες Κλειδιά: Γνωστικές θεωρίες, Εποικοδομισμός, Δομικός εποικοδομισμός, Κοινωνικός εποικοδομισμός, Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, Γνώσεις, Επιστημονικές γνώσεις , Σχολικές γνώσεις , Ιδέες, Αντιλήψεις, Εξωτερικές αναπαραστάσεις, Πολλαπλές αναπαραστάσεις, Παραστάσεις, Αναπαραστάσεις, Γνωστικές αναπαραστάσεις, Νοητικές αναπαραστάσεις, Κοινωνικές αναπαραστάσεις, Μοντέλο, Νοητικό μοντέλο, Εννοιολογικό μοντέλο

Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των εννοιών που σχετίζονται με την ιδέα της εννοιολογικής αλλαγής
Έννοιες Κλειδιά: Αντίληψη (conception), Ικανότητα (competence), Σχήμα (scheme)

Σκοπός: Η παρουσίαση βασικών εννοιών Διδακτικής Πληροφορικής του Διδακτικού Σχεδιασμού: η έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου και των φάσεων ανάπτυξης εκπαιδευτικού σεναρίου
Έννοιες Κλειδιά: Διδακτικός σχεδιασμός, Εκπαιδευτικό σενάριο, Διδακτική δραστηριότητα, Ιδέες, λάθη και παρανοήσεις, Αναπαραστάσεις, Γνωστικά εμπόδια, Γνωστική σύγκρουση, Κοινωνικογνωστική σύγκρουση, Διδακτικά εμπόδια, Διδακτική παρέμβαση, Διδακτική κατάσταση, Διδακτική στρατηγική, Διδακτική βοήθεια, Διδακτικό υλικό, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Σκοπός: Η Διδακτική προσέγγιση των λογισμικών γενικής χρήσης
Έννοιες Κλειδιά: Επεξρργασία κειμένου

Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των ηλεκτρονικών λογιστικών φύλλων (spreadsheets) και η εφαρμογή τους σε μια σειρά από δραστηριότητες στην σχολική τάξη
Έννοιες Κλειδιά: προγραμματισμός, μοντελοποίηση, μαθηματικές δραστηριότητες, δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος

Σκοπός: Η παρουσίαση και η κριτική θεώρηση της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως μαθησιακής δραστηριότητας στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα στο πλαίσιο ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος τύπου Logo και η παρουσίαση και ανάλυση των γλωσσών Logo και Scratch
Έννοιες Κλειδιά: Προγραμματισμός, Γλώσσες προγραμματισμού, Γλώσσες οπτικού προγραμματισμού, Γλώσσα προγραμματισμού Logo, Αλγόριθμος, Ευρετική μέθοδος, Τεχνητή Νοημοσύνη, Scratch, Microworlds ? Pro, MSW Logo, Μάθηση μέσω προγραμματισμού, Μικρόκοσμος, Παιδαγωγικό πλαίσιο της Logo, Εποικοδομισμός, Κατασκευαστικός εποικοδοσμισμός , Αυτόνομη μάθηση, Επίλυση προβλήματος, Γνωστικό εργαλείο, Αλγόριθμος, Αλγοριθμική σκέψη

Σκοπός: Να παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές έννοιες της Διδακτικής του Προγραμματισμού και της Αλγοριθμικής και η  προγραμματιστική δραστηριότητα ως αντικείμενο εκπαίδευσης
Έννοιες Κλειδιά: μεταβλητή, δομή ελέγχου, δομές επανάληψης, Αντιλήψεις Παρανοήσεις -  Γνωστικές δυσκολίες - Λάθη, Αναπαραστάσεις - Ιδέες  Νοητικά μοντέλα, Γνωστικό εμπόδιο- Διδακτικό εμπόδιο , Διδακτική κατάσταση, Διδακτικές Στρατηγικές: Επίλυση προβλήματος, Γνωστική - Κοινωνικογνωστική σύγκρουση, Διδακτικές βοήθειες: Εκπαιδευτικά σενάρια & Εκπαιδευτικό λογισμικό

Σκοπός: Να παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές έννοιες της Διδακτικής του Προγραμματισμού και ειδικότερα η διδασκαλία των βασικών δομών και η προγραμματιστική δραστηριότητα ως αντικείμενο εκπαίδευσης
Έννοιες Κλειδιά: μεταβλητή, δομή ελέγχου/επιλογής, δομές επανάληψης, Αντιλήψεις  Παρανοήσεις -  Γνωστικές δυσκολίες - Λάθη, Αναπαραστάσεις - Ιδέες,  Νοητικά μοντέλα, Γνωστικό εμπόδιο, Διδακτικό εμπόδιο

Σκοπός: Να παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές έννοιες της Διδακτικής του Προγραμματισμού και ειδικότερα η προσέγγιση της αλγοριθμικής
Έννοιες Κλειδιά: αλγοριθμική

Σκοπός: Να παρουσιαστούν συνοπτικά βασικές έννοιες της Διδακτικής του Οντοκεντρικού Προγραμματισμού (Object Oriented Programming, OOP)
Έννοιες Κλειδιά: Αντιλήψεις, Παρανοήσεις, Γνωστικές δυσκολίες Λάθη

Οδηγίες εργασιών του μαθήματος

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο