Ενότητα 9: Γλώσσες προγραμματισμού τύπου Logo - Τα περιβάλλοντα Logo και Scratch

Σκοπός: Η παρουσίαση και η κριτική θεώρηση της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως μαθησιακής δραστηριότητας στην προσχολική και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσα στο πλαίσιο ενός παιδαγωγικού περιβάλλοντος τύπου Logo και η παρουσίαση και ανάλυση των γλωσσών Logo και Scratch
Έννοιες Κλειδιά: Προγραμματισμός, Γλώσσες προγραμματισμού, Γλώσσες οπτικού προγραμματισμού, Γλώσσα προγραμματισμού Logo, Αλγόριθμος, Ευρετική μέθοδος, Τεχνητή Νοημοσύνη, Scratch, Microworlds ? Pro, MSW Logo, Μάθηση μέσω προγραμματισμού, Μικρόκοσμος, Παιδαγωγικό πλαίσιο της Logo, Εποικοδομισμός, Κατασκευαστικός εποικοδοσμισμός , Αυτόνομη μάθηση, Επίλυση προβλήματος, Γνωστικό εργαλείο, Αλγόριθμος, Αλγοριθμική σκέψη

09. Γλώσσες προγραμματισμού τύπου Logo- Τα περιβάλλοντα Logo και Scratch