Ενότητα 8: Διδασκαλία λογιστικών φύλλων (spreadsheets)

Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των ηλεκτρονικών λογιστικών φύλλων (spreadsheets) και η εφαρμογή τους σε μια σειρά από δραστηριότητες στην σχολική τάξη
Έννοιες Κλειδιά: προγραμματισμός, μοντελοποίηση, μαθηματικές δραστηριότητες, δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος