Ενότητα 6: Δημιουργία και εφαρμογή εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ για τη διδασκαλία της Πληροφορική

Σκοπός: Η παρουσίαση βασικών εννοιών Διδακτικής Πληροφορικής του Διδακτικού Σχεδιασμού: η έννοια του εκπαιδευτικού σεναρίου και των φάσεων ανάπτυξης εκπαιδευτικού σεναρίου
Έννοιες Κλειδιά: Διδακτικός σχεδιασμός, Εκπαιδευτικό σενάριο, Διδακτική δραστηριότητα, Ιδέες, λάθη και παρανοήσεις, Αναπαραστάσεις, Γνωστικά εμπόδια, Γνωστική σύγκρουση, Κοινωνικογνωστική σύγκρουση, Διδακτικά εμπόδια, Διδακτική παρέμβαση, Διδακτική κατάσταση, Διδακτική στρατηγική, Διδακτική βοήθεια, Διδακτικό υλικό, Εκπαιδευτικό λογισμικό