Ενότητα 5: Έννοιες και Εννοιολογική Αλλαγή

Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των εννοιών που σχετίζονται με την ιδέα της εννοιολογικής αλλαγής
Έννοιες Κλειδιά: Αντίληψη (conception), Ικανότητα (competence), Σχήμα (scheme)

05. Έννοιες και Εννοιολογική Αλλαγή