Ενότητα 4: Ιδέες, Νοητικά μοντέλα & Αναπαραστάσεις

Σκοπός: Η συνοπτική παρουσίαση των ιδεών, των νοητικών μοντέλων, των αντιλήψεων και των αναπαραστάσεων των μαθητών, η συσχέτισή τους με τα εννοιολογικά μοντέλα και τις επιστημονικές και σχολικές γνώσεις. Η έμφαση δίνεται στο πως οι μαθητές αναπαριστούν τους υπολογιστές, την πληροφορική και βασικές έννοιες πληροφορικής.
Έννοιες Κλειδιά: Γνωστικές θεωρίες, Εποικοδομισμός, Δομικός εποικοδομισμός, Κοινωνικός εποικοδομισμός, Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, Γνώσεις, Επιστημονικές γνώσεις , Σχολικές γνώσεις , Ιδέες, Αντιλήψεις, Εξωτερικές αναπαραστάσεις, Πολλαπλές αναπαραστάσεις, Παραστάσεις, Αναπαραστάσεις, Γνωστικές αναπαραστάσεις, Νοητικές αναπαραστάσεις, Κοινωνικές αναπαραστάσεις, Μοντέλο, Νοητικό μοντέλο, Εννοιολογικό μοντέλο