Ενότητα 2: Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες

Σκοπός: Να παρουσιαστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές έννοιες και η χρησιμοποιούμενη ορολογία της Διδακτικής της Πληροφορικής και των ΤΠΕ.
Έννοιες Κλειδιά:Διδακτική των Επιστημών, Διδακτική της Πληροφορικής, Διδακτική των ΤΠΕ , Αναλυτικό Πρόγραμμα  Σπουδών, Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής , Διδακτικό Τρίγωνο, Διδακτικό Συμβόλαιο, Διδακτικός μετασχηματισμός, Κοινωνικοτεχνικές Πρακτικές Αναφοράς, Ιδέες ? Νοητικά μοντέλα, Γνωστικές αναπαραστάσεις, Γνωστικό εμπόδιο, Γνωστική - Κοινωνικογνωστική σύγκρουση, Εννοιολογική αλλαγή στην Πληροφορική

02. Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες