Κοινωνιογλωσσολογικές και πραγματολογικές προσεγγίσεις

Επικοινωνιακή ικανότητα και λειτουργίες της γλώσσας.

Από την πρωτογλώσσα στη γλώσσα: η γλωσσική ανάπτυξη (Halliday)