Βιβλιομετρική Αξιολόγηση και Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάζεται έρευνα η οποία χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για τη συλλογή βιβλιομετρικών δεδομένων και την αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και συνάγονται συμπεράσματα από αυτά. Μέσα από την εξοικείωση με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων στην ενότητα αυτή, οι φοιτητές διερευνούν τα δεδομένα της έρευνας και απαντούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα.
  • Γίνεται εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων και συγκεκριμένα στο εργαλείο της Microsoft Access.Περιγράφονται οι χρήσεις των φύλλων δεδομένων και οι βασικότερες λειτουργίες τους όπως η δημιουργία πινάκων κλπ. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα χρήσης των Βάσεων Δεδομένων έναντι άλλων μεθόδων.

  • Παρουσιάζονται οι λειτουργίες της Access για τη δημιουργία και τροποποίηση πινάκων και εισάγεται η έννοια του πρωτεύοντος κλειδιού. Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζουμε φόρμες και αναφορές στην Access. 
  • Τέλος, γίνεται συζήτηση για τη δημιουργία και χρήση ερωτησεων καθώς και για τα ερωτήματα πράξεων και τις συσχετίσεις πινάκων.
5aBibliometrikh aksiologhsh 93 tmhmatwn.pdf
Οργάνωση-Διαχείριση Πληροφοριών με ΒΔ.pdf