Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Νικόλαος Τσέλιος

Περιγραφή

Μέσα από το μάθημα αυτό πραγματοποιείται η γνωριμία των φοιτητών με προηγμένες εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των εφαρμογών αυτών για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στον επαγγελματικό τους χώρο. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης προσωπικού αρχείου και σχολικής μονάδας, ψηφιοποίησης και επεξεργασίας εικόνας και δημιουργίας πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων.

   

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Μαθησιακοί στόχοι

Στόχοι του μαθήματος αποτελούν η γνωριμία των φοιτητών με προηγμένες εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης των εφαρμογών αυτών για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στον επαγγελματικό τους χώρο. Ειδικότερα, οι φοιτητές θα αναπτύξουν δεξιότητες οργάνωσης προσωπικού αρχείου και σχολικής μονάδας, ψηφιοποίησης και επεξεργασίας εικόνας και δημιουργίας πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων.

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο: Ο υπολογιστής προσεγγίζεται ως το μέσο που παρέχει πρόσβαση στις προηγμένες ΤΠΕ. Το μάθημα οργανώνεται γύρω από τα εξής βασικά πεδία εφαρμογής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση:

 

Οργάνωση: αξιολόγηση αναγκών και καταγραφή απαιτήσεων σχετικών με τη λειτουργία και τη διοίκηση της σχολικής μονάδας, οργάνωση σχολικής μονάδας, οργάνωση προσωπικού αρχείου

 

Επεξεργασία πρωτογενούς υλικού: σάρωση και ψηφιοποίηση υλικού, επεξεργασία και προσαρμογή πρωτογενούς υλικού

 

Σύνθεση εκπαιδευτικού υλικού: σχεδίαση και ανάπτυξη απλού πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού

 

Σύγχρονες εφαρμογές των ΤΠΕ-Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

 

Εβδομάδα

Περιγραφή

1.

Εισαγωγή

2.

Εκπαιδευτική αξιολόγηση-Το πρόγραμμα PISA

3.

Διερεύνηση αποτελεσμάτων PISA και ερμηνεία τους

4.

Μοντελοποίηση και επεξεργασία σεναρίων που βασίζονται στα στοιχεία του προγράμματος PISA

5.

Ακαδημαϊκή αξιολόγηση. Δείκτες εργασιών, αναφορών και h

6.

Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Πίνακες, ερωτήματα, φόρμες, αναφορές

7.

Χρήση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων ακαδημαϊκής αξιολόγησης (1)

8.

Χρήση συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων για την επεξεργασία δεδομένων ακαδημαϊκής αξιολόγησης (2)

9.

Εισαγωγή στη μεθοδολογία κατασκευής ερωτηματολογίων

10.

Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και επίδρασης στη μάθηση

11.

Σενάρια επεξεργασίας δεδομένων από ερωτηματολόγια και διερεύνησης απλών συσχετίσεων

12.

Συστήματα διαχείρισης της μάθησης και διερεύνηση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων αλληλεπίδρασης με αυτά (Learning Analytics)

13.

Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων αλληλεπίδρασης (Learning Analytics)

Βιβλιογραφία

 Προτεινόμενα Συγγράμματα:

 

1. Alan, D. , Finlay, J., & Abowd G.A. (2004). Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. Αθήνα: Εκδόσεις  Γκιούρδας.

http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/327522/showfull.egw/1+0+1+full

 

2. Βέγλης, Α. , & Μπαρμπαργύρης, Κ. (2000). Ασκήσεις και Τεχνικές Αυτοματισμού Γραφείου. Θεσσαλονίκη: Εκδ. Τζιόλα.

http://hippothoe.lis.upatras.gr/cgi-bin-EL/egwcgi/327522/showfull.egw/1+0+1+full

Προαπαιτούμενα

Για την παρακολούθηση και κατανόηση του μαθήματος "Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών" δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα. 

Διδακτική Μέθοδος και Μέθοδοι αξιολόγησης

Διδακτική μέθοδος

 • διαλέξεις: η διδασκαλία γίνεται μέσα από συγκεκριμένα προβλήματα που χρησιμεύσουν ως μελέτες περίπτωσης. Οι διαλέξεις είναι περιορισμένες σε σχέση με τα εργαστήρια 
 • εργαστηριακή διδασκαλία 
 • συνεργατική εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων 
 • Τελικός βαθμός: αξιολόγηση των εργασιών (67% του βαθμού) / τελική εξέταση (33% του βαθμού)
Ανθρώπινο Δυναμικό

διδάσκων: Νίκος Τσέλιος

Ενότητες

Εισαγωγική ενότητα στην οποία παρουσιάζονται οι σκοποί και στόχοι του μαθήματος καθώς και κάποιες βασικές έννοιες οι οποίες συζητώνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος (πχ. Web 2.0 και οι μαθησιακές δυνατότητες που προσφέρουν) 
 • Γίνεται συζήτηση για το πρόγραμμα PISA και δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τη μέθοδο που χρησιμοποιεί. Επίσης δίνονται περιληπτικά τα αποτελέσματα για τη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες και εξάγονται συμπεράσματα από αυτά.  
 • Γίνεται αναδρομή στα Λογιστικά φύλλα. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο Microsoft Excel παρουσιάζοντας τις βασικές του λειτουργίες του για την ανάλυση δεδομένων. 
 • Aναφέρονται οι βασικές συναρτήσεις του Excel και δίνεται ένας οδηγός κατασκευής συναρτήσεων. Εμπεριέχονται απλές ασκήσεις. 
 • Παρουσιάζεται έρευνα η οποία χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για τη συλλογή βιβλιομετρικών δεδομένων και την αξιολόγηση Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα και συνάγονται συμπεράσματα από αυτά. Μέσα από την εξοικείωση με τις σχεσιακές βάσεις δεδομένων στην ενότητα αυτή, οι φοιτητές διερευνούν τα δεδομένα της έρευνας και απαντούν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα.
 • Γίνεται εισαγωγή στις Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων και συγκεκριμένα στο εργαλείο της Microsoft Access.Περιγράφονται οι χρήσεις των φύλλων δεδομένων και οι βασικότερες λειτουργίες τους όπως η δημιουργία πινάκων κλπ. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα χρήσης των Βάσεων Δεδομένων έναντι άλλων μεθόδων.

 • Παρουσιάζονται οι λειτουργίες της Access για τη δημιουργία και τροποποίηση πινάκων και εισάγεται η έννοια του πρωτεύοντος κλειδιού. Επίσης, αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο κατασκευάζουμε φόρμες και αναφορές στην Access. 
 • Τέλος, γίνεται συζήτηση για τη δημιουργία και χρήση ερωτησεων καθώς και για τα ερωτήματα πράξεων και τις συσχετίσεις πινάκων.
 • Συζήτηση για τους τύπους ερωτηματολογίων και τα είδη μεταβλητών. Παρουσιάζονται το ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Ευχρηστίας SUS καθώς και το Big 5 Personality Test. Επιπλέον αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ερωτηματολόγια με τη βοήθεια του εργαλείου Kwik Surveys.
 • Περιγράφεται το ?Big 5 Personality Test? και επεξηγούνται τα 5 χαρακτηριστικά στα οποία επικεντρώνεται. Δίνονται τα αποτελέσματα του τέστ και γίνεται σύνδεση με την αποτελεσματικότητα στην εργασία και την ακαδημαϊκή επίδοση.
 • Τέλος, παρουσιάζονται σενάρια επεξεργασίας δεδομένων
 • Συζήτηση για τις τεχνικές ?Learning Analytics? και τη χρησιμότητά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναλύονται οι τεχνικές και τα υπολογιστικά εργαλεία που υπάρχουν.
 • Παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης χρήσης των Learning Analytics σε Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης και Διδασκαλίας. Παρουσιάζονται συγκεκριμένες τεχνικές με τις οποίες μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μαθησιακή πορεία των συμμετεχόντων.

Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης ώστε να τεστάρουν τις γνώσεις που κατέκτησαν παρακολουθώντας το μάθημα "Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών"

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  3159
Αρ. Προβολών :  26068

Ημερολόγιο