Εργαστήριο 8ο: Αξιολόγηση & Τεκμηρίωση Εκπαιδευτικού Σεναρίου με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Σκοπός-Στόχοι Εργαστηρίου:

  • (α)Εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου σε συνθήκες τάξης και αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο γνωστικό δυναμικό των ΤΠΕ,
  • (β) Τεκμηρίωση (τεχνική έκθεση) ενός εκπαιδευτικού σεναρίου,
  • (γ) Τεχνικές αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.