Παιδαγωγικός Σχεδιασμός με ΤΠΕ στην Πρώτη Σχολική Ηλικία

Βασίλης Κόμης

Περιγραφή

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος


Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με το διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά εκπαιδευτικών σεναρίων με υπολογιστικά περιβάλλοντα.

Προαπαιτήσεις
Είναι σκόπιμο οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο μάθημα ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Β? έτους)

Στοιχεία Μαθήματος:  
Περιεχόμενα (ύλη) του μαθήματος


1. Η προβληματική της ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
2. Οι ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου
3. Οι ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείμενα της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας
4. Εποικοδομιστικές, κοινωνιογνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ.
5. Βασικές έννοιες Διδακτικής
6. Διδακτικές στρατηγικές

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σκοπός Μαθήματος:

 • να ευαισθητοποιήσει τις φοιτήτριες/ές στο διεπιστημονικό πεδίο της εφαρμογής των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών μέσω της ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων αναπτυξιακά δραστηριοτήτων σχετικών με το πρόγραμμα σπουδών που κάνουν ευρεία χρήση των υπολογιστών και του εκπαιδευτικού λογισμικού.

Σκοπός Μαθήματος:

 • (α)Συνοπτική περιγραφή και ανάλυση της θέσης των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση,
 • (β) Οι ΤΠΕ αντιμετωπίζονται ι) ως αντικείμενο εκπαίδευσης και ιι) ως μέσο γνώσης,
 • (γ)έρευνας και μάθησης σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών
 • (δ)Ακολουθούμενες παιδαγωγικές προσεγγίσεις
 • (ε) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού προσχολικής αγωγής

Σκοπός Ενότητας:

 • Μελέτη της θέσης των υπολογιστών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
 • Μελέτη της ένταξης των ΤΠΕ στο πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Νηπιαγωγείου
 • Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών ΤΠΕ στο δημοτικό
 • Πρόταση για ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση  

Σκοπός Ενότητας:

 • Μελέτη της θέσης των υπολογιστών και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
 • Μελέτη της ένταξης των ΤΠΕ στο πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού Νηπιαγωγείου 

Σκοπός Ενότητας:

 • Η παρουσίαση των γνωστικών αντικειμένων της προσχολικής εκπαίδευσης και η συσχέτισή τους με ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού
 • Η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων λογισμικού για τις εν λόγω κατηγορίες
 • Η παρουσίαση ενδεικτικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 

Σκοπός Ενότητας:

 • των βασικών αρχών των θεωριών μάθησης και των πιο γνωστών τους διδακτικών μοντέλων.
Η έμφαση δίνεται:
 • στο πως οι θεωρίες επιδρούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων διδακτικών στρατηγικών και κατάλληλων διδακτικών καταστάσεωνμε ΤΠΕ.
 

Σκοπός Ενότητας:

 • Κατανόηση εννοιολογικού πλαισίου και κατασκευή διδακτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία τμήματος του ΑΠΣ.
 • Σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου, με χρήση κατάλληλου υπολογιστικού περιβάλλοντος.
 • Εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου σε συνθήκες τάξης και αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο γνωστικό δυναμικό των ΤΠΕ

Σκοπός Ενότητας:

 • Να παρουσιαστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές έννοιες και η χρησιμοποιούμενη ορολογία της Διδακτικής των Επιστημών σε σχέση με τη σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων με ΤΠΕ
 • Οι έννοιες αυτές σχετίζονται με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, το διδακτικό τρίγωνο, το διδακτικό συμβόλαιο, τον διδακτικό μετασχηματισμό, τις κοινωνικές πρακτικές αναφοράς, τις ιδέες των μαθητών (νοητικά μοντέλα, γνωστικές και κοινωνικές αναπαραστάσεις,) τη γνωστική και την κοινωνικογνωστική σύγκρουση, και την εννοιολογική αλλαγή, την διδακτική κατάσταση και την διδακτική παρέμβαση και διδακτική στρατηγική.

Σκοπός Ενότητας:

 • Να παρουσιαστούν και να αναλυθούν συνοπτικά οι βασικές διδακτικές στρατηγικές κατά τη σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων με τις ΤΠΕ.
 • Συμπεριφοριστικές διδακτικές στρατηγικές
 • Εποικοδομιστικές διδακτικές στρατηγικές
 • Κοινωνικογνωστικές διδακτικές στρατηγικές
 • Κοινωνικοπολιτισμικές διδακτικές στρατηγικές

Σκοπός Ενότητας:

 • της έννοιας «αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού»
 • των βασικών αρχών και μεθόδων αξιολόγησης
 • των τεχνικών και των εργαλείων αξιολόγησης
 • ενός παραδείγματος κλίμακας αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού ως προς το παιδαγωγικό περιεχόμενο και την τεχνική αρτιότητα 

Σκοπός Ενότητας:

 • Εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου σε συνθήκες τάξης και αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο γνωστικό δυναμικό των ΤΠΕ.
 • Τεκμηρίωση (τεχνική έκθεση) ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.
 • Τεχνικές αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.

Σκοπός Ενότητας:

 • παρουσίαση και ανάλυση μοντέλων συνεργατικής μάθησης
 • συνεργαστική μάθηση και νήπια
 • παρουσίαση έρευνας και αποτελεσματων με αντικείμενο:
  • Συνεργατική ενασχόληση νηπίων με υπολογιστή στο πλαίσιο καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων
  • Μελέτη της «φυσιολογικής» ένταξης του υπολογιστή σε ένα τυπικό Νηπιαγωγείο

Σκοπός Ενότητας:

 • Παρουσίαση των ιδεών, των νοητικών μοντέλων και των αναπαραστάσεων των παιδιών για τους υπολογιστές.

 • Η έμφαση δίνεται :
  • στο πως τα μικρά παιδιά αναπαριστούν τους υπολογιστές και την πληροφορική.

Σκοπός Ενότητας:

 • Η διατύπωση των κύριων ερωτημάτων σχετικά με τη χρήση των υπολογιστών και η επιρροή τους στη φυσική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών
 • Η παρουσίαση Δυνατών Κινδύνων της χρήσης των Υπολογιστών στην ανάπτυξη των παιδιών
 • Η παρουσίαση Πιθανών Ωφελειών της χρήσης των Υπολογιστών στην ανάπτυξη των παιδιών

Σκοπός Εργαστηρίου:

 • (α) Η παρουσίαση των βασικών κατηγοριών εκπαιδευτικού λογισμικού για μικρές ηλικίες,
 • (β) Η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων λογισμικού κλειστού τύπου (πολυμεσικές εφαρμογές, συστήματα διδασκαλίας, τεστ γνώσεων, ασκήσεις πρακτικής και εξάσκησης ),
 • (γ) Η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων λογισμικού ανοιχτού τύπου (εφαρμογές υπερμέσων, προσομοιώσεις)

Σκοπός και Στόχοι Εργαστηρίου:

 • (α) Κατανόηση εννοιολογικού πλαισίου και κατασκευή διδακτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία τμήματος του ΑΠΣ,
 • (β) Σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου, με χρήση κατάλληλου υπολογιστικού περιβάλλοντος,
 • (γ) Εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου σε συνθήκες τάξης και αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο γνωστικό δυναμικό των ΤΠΕ

Σκοπός Εργαστηρίου:

 • Παρουσίαση και ανάλυση της Φόρμας σχεδίασης Δραστηριοτήτων με χρήση λογισμικού/ά

Σκοπός Εργαστηρίου:

 • (α) η θέση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Δημιουργίας και Έκφρασης,
 • (β) η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων λογισμικού για τη δημιουργία και έκφραση,
 • (γ) η παρουσίαση ενδεικτικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων για τη δημιουργία και έκφραση

Σκοπός Εργαστηρίου:

 • (α) Η συνοπτική παρουσίαση βασικών αρχών της εποικοδομιστικής θεωρίας και μέσω της προσέγγισης που αφορά λογισμικά ανοικτού τύπο όπως εννοιολογική χαρτογράφηση,
 • (β) Η έμφαση δίνεται στο πως σχεδιάζεται η ανίχνευση αναπαραστάσεων μέσω της εννοιολογικής χαρτογράφησης

Σκοπός Εργαστηρίου:

 • (α) Η θέση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθηματικών στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία,
 • (β) Η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων λογισμικού για τα μαθηματικά, (γ) Η παρουσίαση ενδεικτικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων για τα μαθηματικά

Σκοπός Εργαστηρίου:

 • (α) η θέση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος,
 • (β) η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων λογισμικού για τη Μελέτη Περιβάλλοντος,
 • (γ) η παρουσίαση ενδεικτικών παιδαγωγικών για τη Μελέτη Περιβάλλοντος

Σκοπός-Στόχοι Εργαστηρίου:

 • (α)Εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου σε συνθήκες τάξης και αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο γνωστικό δυναμικό των ΤΠΕ,
 • (β) Τεκμηρίωση (τεχνική έκθεση) ενός εκπαιδευτικού σεναρίου,
 • (γ) Τεχνικές αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού σεναρίου.

Σκοπός και Στόχοι Εργαστηρίου:

 • (α) Κατανόηση εννοιολογικού πλαισίου και κατασκευή διδακτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία τμήματος του ΑΠΣ,
 • (β) Σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου, με χρήση κατάλληλου υπολογιστικού περιβάλλοντος,
 • (γ) Εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου και αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο γνωστικό δυναμικό.

Σκοπός και Στόχοι Εργαστηρίου:

 • (α) Κατανόηση εννοιολογικού πλαισίου και κατασκευή διδακτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία τμήματος του ΑΠΣ,
 • (β) Σχεδίαση εκπαιδευτικού σεναρίου, με χρήση κατάλληλου υπολογιστικού περιβάλλοντος,
 • (γ) Εφαρμογή του εκπαιδευτικού σεναρίου και αποτίμηση της διαδικασίας όσο αφορά στο γνωστικό δυναμικό.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  3596
Αρ. Προβολών :  40661

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις