Εργαστήριο 7ο: Οι ΤΠΕ στα γνωστικά αντικείμενα του Νηπιαγωγείου: ΤΠΕ και Μελέτη Περιβάλλοντος

Σκοπός Εργαστηρίου:

  • (α) η θέση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος,
  • (β) η παρουσίαση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων λογισμικού για τη Μελέτη Περιβάλλοντος,
  • (γ) η παρουσίαση ενδεικτικών παιδαγωγικών για τη Μελέτη Περιβάλλοντος