Ενότητα 2

Συναρτήσεις Bessel

Οι συναρτήσεις Bessel πρώτου είδους Jn(z) και δευτέρου είδους Yn(z) ως λύσεις της διαφορικής εξίσωσης Bessel. Γραμμική ανεξαρτησία αυτών.