Λειτουργικά Συστήματα

Αρχές, διαχείριση διεργασιών, διαχείριση μνήμης

Λειτουργικά_Συστήματα
Αρχές, διαχείριση διεργασιών, διαχείριση μνήμης
ECE103_ch9_operatingSystem.pdf
Λειτουργικά Συστήματα, Ομάδα Β
Φροντιστηριακή Άσκηση Φ8

1. Έστω τρεις διεργασίες δ1,δ2,δ3 που εισέρχονται σε κατάσταση ετοιμότητας κατά τις χρονικές στιγμές 0,8,12 αντίστοιχα. Η πρσδοκώμενη διάρκεια εκτέλεσης τους στην ΚΜΕ (CPU burst) είναι αντίστοιχα 18 msec, 8 msec, 11 msec.
(1.α) Να περιγραφεί διαγραμματικά η εκτέλεση των διεργασιών σύμφωνα με τον αλγόριθμο RR αν υποθέσουμε κβάντο χρόνου 5 msec και χρόνο μεταγωγής περιβάλλοντος 1 msec. Να υπολογίσετε τη μέση τιμή του χρόνου απόκρισης του συστήματος Tr
(1.β) το ίδιο για κβάντο χρόνου 10 msec.
(1.γ) Το ίδιο για εκτέλεση με βάση τον αλγόριθμο SRT με προεκκένωση.

2. Δίδεται διεργασία που εκτελείται σε σύστημα με 5 ενότητες κύριας μνήμης (0,1,2,3,4). Κατά την έναρξη εκτέλεσης είναι ήδη φορτωμένες στην κύρια μνήμη οι σελίδες 1,0,7. Η διεργασία ζητάει κατά την εκτέλεση της τις ακόλουθες σελίδες: 3,4,1,2,8,2,0,4. (2.α) Να βρείτε το χάρτη της κύριας μνήμης στο τέλος της διεργασίας αν χρησιμοποιηθεί στρατηγική αντικατάστασης σελίδων FIFO
(2.β) Το ίδιο για στρατηρική LRU.
(2.γ) Πόσα σφάλματα σελίδας γίνονται στις περιπτώσεις των ερωτημάτων (α) και (β);

Λειτουργικά Συστήματα (Μέρος 1)

Βασικές αρχές και ιστορικά στοιχεία λειτουργικών συστημάτων

Λειτουργικά Συστήματα (Μέρος 2)

Διακοπές- επικοινωνία ΛΣ με το υλικό. Διαχείριση διεργασιών.

Λειτουργικά Συστήματα (Μέρος 3)

Διαχείριση διεργασιών - Κλήσεις συστήματος, μεταγωγή περιβάλλοντος, Νήματα.

Λειτουργικά Συστήματα (Μέρος 4)

Χρονοπρογραμματισμός διεργασιών - Αλγόριθμοι

Λειτουργικά Συστήματα (Μέρος 5)

Ασκήσεις - Αλγόριθμοι Χρονοπρογραμματισμού διεργασιών

Λειτουργικά Συστήματα (Μέρος 6)

Διαχείριση Κεντρικής Μνήμης - Εισαγωγή

Λειτουργικά Συστήματα (Μέρος 7)

Διαχείριση Κεντρικής Μνήμης. Εικονική μνήμη. Ανάκληση σελίδων (demand paging or prefetching). Στρατηγικές αντικατάστασης σελίδων.

Λειτουργικά Συστήματα (Μέρος 8)

Ασκήσεις διαχείρισης εικονικής μνήμης.

Λειτουργικά Συστήματα (Μέρος 9)

Διαχείριση συστήματος αρχείων. Μηχανισμός αποθήκευσης συστήματος αρχείων. FAT

Άσκηση 6 - Open Courses

Λειτουργικά Συστήματα