Εισαγωγή στους Υπολογιστές (Ανοικτό Μάθημα) (ECE_Υ103)

Νικ. Αβούρης, Μιχ. Κουκιάς, Βασ. Παλιουράς, Κυρ. Σγάρμπας, Πολ. Σταθοπούλου, Παν. Ντίλιος, Εύη Καραβατσέλου

Περιγραφή

Το υλικό του μαθήματος που βρίσκεται στον φάκελο OpenCourses δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου Ανοικτά Μαθήματα. Περιλαμβάνει υλικό διδασκαλίας του μαθήματος κατά το ακαδ. έτος 2013-2014.

Μέρος Α: Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη Γλώσσα PYTHON, βασικές αλγοριθμικές δομές, δομές δεδομένων.

Μέρος Β: Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών με εργαλείο μια γλώσσα προγραμματισμού: Ψηφιοποίηση και μετάδοση ψηφιακής πληροφορίας. Οργάνωση υπολογιστών: επεξεργαστής, ιεραρχία μνήμης, συσκευές εισόδου/εξόδου. Λειτουργικά συστήματα. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και στο Διαδίκτυο. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν αλγοριθμική και προγραμματισμό και ομαδικές εργασίες.

 

 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
Περιεχόμενο μαθήματος

Μέρος Α: Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τη Γλώσσα PYTHON, βασικές αλγοριθμικές δομές, δομές δεδομένων. Μέρος Β: Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών με εργαλείο μια γλώσσα προγραμματισμού: Ψηφιοποίηση και μετάδοση ψηφιακής πληροφορίας. Οργάνωση υπολογιστών: επεξεργαστής, ιεραρχία μνήμης, συσκευές εισόδου/εξόδου. Λειτουργικά συστήματα. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και στο Διαδίκτυο. Το μάθημα περιλαμβάνει εργαστηριακές ασκήσεις που αφορούν αλγοριθμική και προγραμματισμό και ομαδικές εργασίες.

Εργαστηριακός χώρος

 Υλικό και ανακοινώσεις για τις εργαστηριακές ασκήσεις στο hci.ece.upatras.gr/labs

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασης

Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση την επίδοση στην τελική γραπτή εξέταση του μαθήματος που περιλαμβάνει ερωτήσεις θεωρίας και προβλήματα προς επίλυση, Τμήμα του τελικού βαθμού προκύπτει επίσης από το βαθμό των εργαστηριακών ασκήσεων, των ομαδικών εργασιών, καθώς και των φροντιστηριακών ασκήσεων Συγκεκριμένα η εξέταση θεωρίας συμβάλει κατά 50% του τελικού βαθμού, το εργαστήριο κατά 40% και οι φροντιστηριακές ασκήσεις 10%.

Διδακτικές μέθοδοι

Παραδόσεις (2 ώρες ανά διδακτική εβδομάδα) με χρήση διαφανειών, Φροντιστήριο (1 ώρ./εβδ.) όπου επιλύονται πρότυπες ασκήσεις και ζητείται να επιλυθούν ασκήσεις από τους φοιτητές είτε ατομικά είτε σε μικρές ομάδες. Δίδονται προς επίλυση και προαιρετική παράδοση ασκήσεις είτε κατά τη διάρκεια του φροντιστηρίου είτε προς επίλυση στο σπίτι. Στο εργαστήριο (2 ώρ./εβδ.) δίδονται ασκήσεις προγραμματισμού προς επίλυση με υποστήριξη από τους επικουρούντες το εργαστήριο και πιο σύνθετες ασκήσεις για επίλυση στο σπίτι. Τέλος δίδονται προς επίλυση σύνθετες ομαδικές εργασίες (projects) που επιλύονται από ομάδες 4-6 φοιτητών σε χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων.

Προαπαιτούμενα

Το μάθημα είναι εισαγωγικό στην επιστήμη των υπολογιστών. Δεν είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία προγραμματισμού.

Μαθησιακοί στόχοι

Με την ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:

? αντιλαμβάνεται και να περιγράφει τις βασικές αρχές και τον τρόπο λειτουργίας σύγχρονων υπολογιστικών διατάξεων και συστημάτων,
? διατυπώνει τρόπους επίλυσης απλών αλγοριθμικών προβλημάτων,
? κάνει χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (Python),
? εμπλακεί σε συνεργατική ανάπτυξη σύνθετων προγραμμάτων (κατά τη φάση εκπόνησης ομαδικών εργασιών)

Βιβλιογραφία

Ενότητες

Εισαγωγή στην επιστήμη υπολογιστών, ιστορία, κωδικοποίηση πληροφορίας, ASCII, UTF-8, Python: αριθμητικές εκφράσεις

Εισαγωγή στην έννοια του αλγορίθμου και των βασικών αλγοριθμικών δομών, διαγράμματα ροής, μεταβλητές, τύποι μεταβλητών, μετατροπές τύπων, δομή if-elif-else, παραδείγματα

Συναρτήσεις, τοπικές και γενικές μεταβλητές, κλήση συνάρτησης, ενσωμάτωση βιβλιοθηκών, δομές επανάληψης: while και for, παραδείγματα

Δομές ακολουθίας (αλφαριθμητικά, λίστες, λεξικά, tuples) δυναμικές και στατικές δομές δεδομένων, αρχεία και δευτερεύουσα μνήμη, παραδείγματα

Αντικείμενο κλάσεις μέθοδοι, παράδειγμα. Εισαγωγή στον προγραμματισμό με γραφικά αντικείμενα, Tkinter.

Αναπαραστάσεις αριθμών, μετατροπές, πράξεις, κωδικοποιήσεις

Συστήματα μνήμης, Κεντρική μονάδα επεξεργασίας

Αρχές, διαχείριση διεργασιών, διαχείριση μνήμης

Αρχές, πρωτόκολλα διαδικτύου, ενσωμάτωση της Python σε διαδικτυακές εφαρμογές

Προστασία δικαιωμάτων δημιουργού λογισμικού, πατέντες και copyright, Ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοικτού κώδικα

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο