ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Ενότητες

3η Διάλεξη Η αγροτική εκμετάλλευση (4)

 

Περιεχόμενα 3ης Διάλεξης

 

1.Εισαγωγή
- Η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
2.Η αγροτική Εκμετάλλευση
- Ορισμοί (αγροτική δραστηριότητα, αγροτικό προϊόν)
- Προϋποθέσεις ύπαρξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
- Σχέδιο παραγωγής
3.Αγροτική Εκμετάλλευση vs Αγροτική Επιχείρηση
- Διάκριση  & Τύποι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
- Διαδικασία Καθορισμού Τύπων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
4. Κατηγορίες αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
- Διαδικασία Καθορισμού Τύπων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
- Ταξινόμηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων
- Για ποιο λόγο ενδιαφέρει η κατηγοριοποίηση των Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων
5.Η οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 
 
Παρουσίαση 3 Η αγροτική εκμετάλλευση (4)
Η παρουσίαση της 3ης Διάλεξης του μαθήματος "Αγροτική Οικονομία" του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων.