ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - open course (ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ)

Αχιλλέας Κοντογεώργος

Περιγραφή

Γενικά στοιχεία μαθήματος:

 

Επίπεδο μαθήματος/Κύκλος σπουδών: Προπτυχιακό/Πρώτος κύκλος σπουδών

Έτος σπουδών1 

Εξάμηνο1

Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό

Διδακτικές ώρες στο εξάμηνο:  39

Γλώσσα διδασκαλίαςΕλληνική

 

Το μάθημα Αγροτική Οικονομία (1.9c) απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του τμήματος ΔΕΑΠΤ και έχει ως κύριο στόχο να καλύψει τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στην αγροτική οικονομική,
 • Συντελεστές παραγωγής γεωργικών προϊόντων,
 • Η αγροτική εκμετάλλευση και η αγροτική επιχείρηση
 • Η οικονομική της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και οι συναρτήσεις παραγωγής,
 • Η λογιστική παρακολούθηση της αγροτικής εκμετάλλευσης,
 • Οι Δαπάνες και το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων,
 • Τα οικονομικά αποτελέσματα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων,
 • Εισαγωγή στις έννοιες της Ποιότητας αγροτικών προϊόντων, Τυποποίησης Συσκευασίας Ταυτοποίηση  αγροτικών προϊόντων, Αποθήκευση και μεταφορά αγροτικών προϊόντων και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων.

Λέξεις κλειδιά (Keywords) : Αγροτική Οικονομία, Συντε

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

 

Περιεχόμενα 1ης Διάλεξης

 

?  Αγροτική Οικονομία - Ορισμός
?  Λόγοι ενασχόλησης με την Αγροτική Οικονομία
?  Το Πλαίσιο της Αγροτικής Απασχόλησης
?  Ο αγροτικός τομέας ως οικονομική και παραγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα:
? Βασικά μεγέθη αγροτικού τομέα
?   Αλλαγές Αγροτικής Οικονομίας των τελευταίων ετών
? Η Ελληνική γεωργία στην Ε.Ε. 
? Διαρθρωτικά προβλήματα της Ελληνικής γεωργίας
? Μεταβολές Γεωργό-Οικονομικών  Μεγεθών
 
 

 

Περιεχόμενα 2ης Διάλεξης α μέρους

 

Συντελεστές Παραγωγής
1.Η φύση (environment)
I.Το έδαφος και οι ιδιότητες του,
- Οικονομικές ιδιότητες
- Φυσικά Χαρακτηριστικά
- Αξιολόγηση εδάφους
- Χρήσεις γης ? πολιτική γης 
II.Το κλίμα,
III.Το έμβιο,
IV.Άλλοι φυσικοί Πόροι
 
 

 

Περιεχόμενα 2ης Διάλεξης β μέρους

 

Συντελεστές Παραγωγής (συνέχεια?)
2.Η Εργασία (Labour) 
- Χαρακτηριστικά, διακρίσεις,  μέτρηση, αμοιβή
- Διαχείριση του συντελεστή εργασία ? προγραμματισμός
3.Το κεφάλαιο (Capital)
- Διακρίσεις,
- Δαπάνες κεφαλαίου
4. Η Διαχείριση (Farm management)
- Ο επιχειρηματίας,
- Αρχές Διοίκησης
 
 

 

Περιεχόμενα 3ης Διάλεξης

 

1.Εισαγωγή
- Η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
2.Η αγροτική Εκμετάλλευση
- Ορισμοί (αγροτική δραστηριότητα, αγροτικό προϊόν)
- Προϋποθέσεις ύπαρξης αγροτικών εκμεταλλεύσεων
- Σχέδιο παραγωγής
3.Αγροτική Εκμετάλλευση vs Αγροτική Επιχείρηση
- Διάκριση  & Τύποι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
- Διαδικασία Καθορισμού Τύπων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
4. Κατηγορίες αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα
- Διαδικασία Καθορισμού Τύπων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
- Ταξινόμηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων
- Για ποιο λόγο ενδιαφέρει η κατηγοριοποίηση των Αγροτικών  Εκμεταλλεύσεων
5.Η οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων
 
 

 

Περιεχόμενα 4ης Διάλεξης

1.Εισαγωγή  
- Χαρακτηριστικά στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας
- Συνάρτηση παραγωγής
- Παραγωγικές Δυνατότητες αγροτικής Εκμετάλλευσης
- Καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων αγροτικής εκμετάλλευσης 
2.Θεμελιώδεις νόμοι της αγροτικής οικονομίας
- Ο νόμος της ζήτησης
- Ο νόμος της προσφοράς
- Ο νόμος του συγκριτικού πλεονεκτήματος και
- Ο νόμος φθίνουσας απόδοσης ή μη ανάλογης απόδοσης
~Στάδια ή Φάσεις παραγωγής
3. Συναρτήσεις παραγωγής
- Συναρτήσεις παραγωγής Cobb-Douglas
- Οικονομίες Κλίμακας στην Αγροτική Παραγωγή
 

 

Περιεχόμενα 5ης Διάλεξης

1.Εισαγωγή  
- Οι βασικοί σκοποί λογιστικής
2.Η απογραφή
- Κατηγορίες αγροτικής περιουσίας (ενεργητικό- παθητικό)
- Είδη Απογραφής ? Σημασία απογράφης
3.Λογιστικές εγγραφές & Λογαριασμοί
- Στοιχεία Λογαριασμών
- Λειτουργιές Χρέωσης & Πίστωσης  Λογαριασμών 
- Παραδείγματα Λογαριασμών
4.Λογιστικά Βιβλία & Βασικοί Λογαριασμοί Αγρ. Εκμετάλλευσης
5.Ο Ισολογισμός
 
 

 

Περιεχόμενα 6ης Διάλεξης

1.Κατάταξη Δαπανών
- Δαπάνες Εδάφους, εργασίας κεφαλαίου
- Η απόσβεση
- Σταθερές και Μεταβλητές Δαπάνες
2.Τρόποι Επιμερισμού Γενικών Δαπανών
- Επιμερισμός Γενικών Δαπανών
- Ένα παράδειγμα
 
 

 

Περιεχόμενα 7ης Διάλεξης

1.Κόστος Παραγωγής Αγρ. Προϊόντων
- Παράγοντες που διαμορφώνουν το κόστος παραγωγής
- Κατάταξη του κόστους
2. Μέθοδοι Κοστολόγησης
- Εκτίμηση του κόστους παραγωγής  - Κοστολόγηση
- Αποτελεσματικότητα Συστήματος Κοστολόγησης
- Κοστολόγηση Συνδεδεμένων Προϊόντων και Προϊόντων από Συγκαλλιέργεια
3.Παράγοντες που Επηρεάζουν Το Κόστος Παραγωγής & πολιτικές μείωσης κόστους
- Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος παραγωγής
- Σημασία κόστους παραγωγής για τους παραγωγούς
- Πολιτικές Μείωσης Κόστους
 
 

 

Περιεχόμενα 8ης Διάλεξης

  • Ποιότητα Προϊόντων
  • Τυποποίηση
  • Συσκευασία
  • Ταυτοποίηση
  • Αποθήκευση
  • Μεταφορά
  • Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

 

 

  

Περιεχόμενα 9ης Διάλεξης

 

1.Εισαγωγή- γενικά
- Οικονομικά αποτελέσματα
- Πρόσοδος vs εισόδημα 
2. Τα οικονομικά αποτελέσματα
- Παρουσίαση βασικών δεικτών οικονομικών αποτελεσμάτων
3.Γεωργο -οικονομικοί Δείκτες
- Δείκτης Μεταβλητών / Σταθερών  Δαπανών
- Δείκτης Ρευστότητας
- Αποδοτικότητα του Κεφαλαίου & Ιδίων Κεφαλαίων
4.Νεκρό Σημείο Λειτουργίας μιας αγροτικής εκμετάλλευσης
 
 
 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0