Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων

Κώδικες Διόρθωσης Σφαλμάτων(Error-Correcting Codes): σφάλματα που αυτο-διορθώνονται?

Κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων