Ο αλγόριθμος Diffie-Hellman
Κρυπτογράφηση με χρήση Δημοσίου Κλειδιού (Public Key Cryptography ? PKC)? στέλνοντας μυστικά σε μία κάρτ ποστάλ?