ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΥΣ Γ'

?Θερμικές και θερμοχημικές κατεργασίες χαλύβων σε ρευστοστερεά κλίνη
?ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ
?ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙΣ
?ΕΝΑΖΩΤΩΣΕΙΣ
?ΕΝΑNΘΡΑΚΩΝΙΤΡΩΣΕΙΣ
?ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ ? ΕΝΑNΘΡΑΚΩΝΙΤΡΩΣΗΣ
?ΝΙΤΡΟΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΕΙΣ
?ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ