ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΑΝΑΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ

Αναλύονται οι έννοιες των συναρτήσεων F και E ενός απλού αναδευόμενου αντιδραστήρα συνεχούς ροής. Προσδιορίζονται πειραματικά αυτές οι συναρτήσεις και συγκρίνονται με αυτές ενός ιδανικού CSTR.