ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΙ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑ ΚΛΙΝΗ

Πραγματοποιούνται δύο πειράματα, ένα με στερεά κλίνη και ένα με ρευστοστερεά κλίνη, μεταβάλλοντας την παροχή του ρευστού. Προσδιορίζονται παραμέτροι που χαρακτηρίζουν μια κλίνη, όπως το πορώδες του υλικού, η διαπερατότητα της κλίνης, οι συντελεστές τριβής, η ταχύτητα έναρξης ρευστοποίησης και η ταχύτητα παράσυρσης.