ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΕΡΙΩΝ

Σε μια στήλη απορρόφησης μελετάται ο διαχωρισμός μίγματος αερίων κατά την κατά αντιρροή επαφή του με ένα υγρό διαλύτη.