8. Αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Παρουσίαση των τύπων βιοασταθεροποίησης του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων και των αντίστοιχων τελικών προϊόντων τους.

 

 

Μάθημα 8ο - Αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των Αστικών Στερεών Αποβλήτων