Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Μιχαήλ Κορνάρος

Περιγραφή

Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά στερεών αποβλήτων. Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. Χειρισμός και αποθήκευση στην πηγή. Συστήματα συλλογής. Υγειονομική ταφή στερεών αποβλήτων. Μηχανικός διαχωρισμός. Μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση). Μέθοδοι βιολογικής επεξεργασίας (λιπασματοποίηση, αναερόβια χώνευση). Περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος εναλλακτικών ολοκληρωμένων διαχειριστικών σεναρίων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Εισαγωγή στην έννοια των αποβλήτων και την διαχείριση τους. Παρουσίαση μοντέλων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.

Παρουσίαση των Πηγών, Σύστασης και Χαρακτηριστικών Στερεών Απορριμμάτων. Ανάδειξη των διάφορων Διεργασιών μετατροπής των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ΑΣΑ καθώς και των επικύνδινων απορριμμάτων.

Εισαγωγή στην Ανακύκλωση απορριμμάτων. Χειρισμός και σχεδιασμός συστήματος διαλογής στην πηγή.

Έννοια και στόχος του Μηχανικού διαχωρισμού αστικών στερεών απορριμμάτων. Παρουσίαση εξοπλισμού μιας μονάδας μηχανικού διαχωρισμού.

Συλλογή διαχωρισμένων και μη διαχωρισμένων απορριμμάτων. Παρουσίαση συστημάτων και διαδρομές συλλογής τους.

Παρουσίαση τεχνικών περιγραφής και διατάξεων ΧΥΤΑ. Ανάδειξη των σταδίων ανάπτυξης και κατασκευής τους, καθώς και παραδειγμάτων ΧΥΤΑ στην Ελλάδα.

Παρουσίαση των διάφορων διεργασιών θερμικής επεξεργασίας αστικών στερεών απορριμμάτων. Καύση, Πυρόλυση και Αεριοποίηση.

Παρουσίαση των τύπων βιοασταθεροποίησης του οργανικού κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων και των αντίστοιχων τελικών προϊόντων τους.

 

 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο