8. Προχωρημένη (Τριτοβάθμια) Επεξεργασία

Απομάκρυνση αζώτου (νιτροποίηση - απονιτροποίηση). Απομάκρυνση φωσφόρου.