Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Διαχείριση Αστικών Υγρών Αποβλήτων

Μιχαήλ Κορνάρος

Περιγραφή

Παροχή υγρών αποβλήτων. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων. Δίκτυα αποχέτευσης. Προεπεξεργασία υγρών αποβλήτων (σχάρες, αμμοσυλλέκτες, λιποσυλλέκτες). Πρωτοβάθμια επεξεργασία (καθίζηση και επίπλευση).

 

Στοιχεία μικροβιολογίας και κινητικής ανάπτυξης μικροοργανισμών. Δευτεροβάθμια επεξεργασία-βιολογικές διεργασίες σε αιώρημα (δραστική λάσπη, αεριζόμενες λίμνες). Διεργασίες προσκολλημένης ανάπτυξης (χαλικοδιυλιστήρια, βιοδίσκοι). Απομάκρυνση θρεπτικών συστατικών (νιτροποίηση, απονιτροποίηση, αφαίρεση φωσφόρου). Μοντελοποίηση ενεργού ιλύος.

 

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Απολύμανση. Διαχείριση ιλύος.

 

Φυσικές και χημικές διεργασίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Βιοαντιδραστήρες μεμβρανών.

Βιομηχανικά απόβλητα. Διάθεση-επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Ενότητες

Σύντομη ιστορική αναδρομή. Εισαγωγή στα επίπεδα επεξεργασίας των αποβλήτων και στον υπολογισμό της παροχής τους.

Παρουσίαση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των αστικών υγρών αποβλήτων. (φυσικά, χημικά και βιολογικά)

Στόχος της προεπεξεργασίας των υγρών αστικών αποβλήτων και παρουσίαση των σταδίων της με αντίστοιχα παραδείγματα.

Παρουσίαση διάφορων ειδών πρωτοβάθμιας καθίζησης με αντίστοιχα παράδειγμα σχεδιασμού.

Βακτήρια, μύκητες, φύκη πρωτόζωα και ιοί. Μοντέλα κινητικής και τύποι ιδανικών βιοαντιδραστήρων.

Εισαγωγή στη διεργασία ενεργού ιλύος. Στάδια και βασικός σχεδιασμός με παραδείγματα. Συνοπτική παρουσίαση των παραλλαγών ενεργού ιλύος.

Τύποι χαλικοδιϋλιστηρίου και σχεδιασμός τους. Βιοδίσκοι.

Απομάκρυνση αζώτου (νιτροποίηση - απονιτροποίηση). Απομάκρυνση φωσφόρου.

H απολύμανση συνίσταται στην καταστροφή των μικροοργανισμών που βρίσκονται σε αιώρηση και μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση φυσικών μεθόδων (θερμότητα, ακτινοβολία UV) ή χημικών μεθόδων (προσθήκη ουσιών που καταστρέφουν το κύτταρο). 

Διεργασίες επεξεργασίας ιλύος. Αερόβια και αναερόβια χώνευση καθώς και τα προϊόντα τους (compost και βιοαέριο αντίστοιχα). 

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  9740
Αρ. Προβολών :  84425

Ημερολόγιο