5. Επισκόπηση Βιοδιεργασιών

Βακτήρια, μύκητες, φύκη πρωτόζωα και ιοί. Μοντέλα κινητικής και τύποι ιδανικών βιοαντιδραστήρων.